Vrei să devii contabil? Iată ce ar trebui să ştii despre accesul în profesie!

Accesul la profesiile de expert contabil și contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, efectuarea unui stagiu de trei ani în cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) și susținerea unui examen de aptitudini. În acest articol am inclus principalele informații pe care trebuie să le știe orice persoană care dorește să obţină acces în profesia de contabil.

Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați stabilește că expertul contabil poate organiza și conduce contabilitatea, are competența să supravegheze gestiunea unei societăți comerciale, să întocmească situațiile financiare și, de asemenea, să efectueze expertize contabile.

O persoană care are o diplomă de învățământ superior în domeniul economic și care vrea să se ocupe de operațiunile de contabilitate ale unei firme trebuie să obțină înainte de toate o licență de la CECCAR. Pentru a ajunge însă la această etapă, trebuie să susțină și să promoveze un examen de admitere, la care să obțină cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină, să facă un stagiu de trei ani de pregătire și să susțină un examen de aptitudini la terminarea stagiului.

Vă amintim că, începând din 2012, examenul de admitere la stagiul de pregătire pentru experți contabili sau contabili autorizați a fost eliminat pentru absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil economic. Mai precis, în urmă cu patru ani a fost stabilit faptul că absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, se pot înscrie, la cerere, direct la stagiul de pregătire de trei ani, fără să mai fie nevoiți să susțină examenul de admitere la stagiu, după cum AvocatNet.ro a explicat în acest articol

„La cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România”, se arată în Ordonanța Guvernului nr. 65/1994.

În ceea ce privește examenul de admitere în profesia de expert contabil, legislația în vigoare stabilește că se pot înscrie numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au capacitate de exerciţiu deplină;
b) au studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei;
c) nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

Important! La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii şi conferenţiarii universitari, doctorii în economie şi doctorii docenţi, cu specialitatea finanţe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, dacă dovedesc că au capacitate de exercițiu deplină și că nu suferit nicio condamnare care interzice dreptul de gestiune și de administrare a unei firme, respectiv numai după ce susţin unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare CECCAR.

La examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se poate prezenta orice persoană care:

a) are capacitate de exerciţiu deplină;
b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei;
c) nu a suferit nicio condamnare, care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

Atenție! CECCAR Bihor informează că pentru cele două categorii profesionale (expert contabil şi contabil autorizat) susținerea examenului se face în baza programelor de examen elaborate de CECCAR şi actualizate permanent prin armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

Pentru pregătirea examenului, candidaţii au posibilitatea să participe la o serie de cursuri de pregătire organizate la nivelul filialelor CECCAR. De asemenea, ei au la dispoziție "Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat", elaborată de Corp.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere la examenul de admitere în stagiu

Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizatstabilește că singura instituție care poate organiza examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat este CECCAR. Acest examen are loc, de regulă, o dată pe an și se organizează în centrele de examen stabilite de CECCAR. „În cazuri excepţionale, Corpul poate organiza examenul de admitere şi de două ori pe an”, se mai arată în regulamentul citat.

Precum AvocatNet.ro a anunțat aici, CECCAR va organiza, în 2016, examenele pentru accesul la profesie după următorul calendar:

 • pentru admiterea la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat:pentru admitere la stagiu pentru contabilii autorizați, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiția de studii superioare economice, în data de 9 octombrie;
  • 2 octombriecategoria expert contabil: proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate, Drept, respectiv categoria contabil autorizat: proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate, Drept;
  • 9 octombriecategoria expert contabil: proba scrisă la disciplinele Audit, Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile, respectiv categoria expert contabil: contabilii autorizați, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiția de studii superioare economice susțin proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă;
 • pentru aptitudini în vederea dobândirii calității de expert contabil şi de contabil autorizat, în zilele de 6 noiembrie (proba scrisă) şi 13 noiembrie (proba orală).

Pentru înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil și profesia de contabil autorizat, este nevoie de completarea unei cereri, la care trebuie să se anexeze următoarele documente:

 • adeverință medicală din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (medic psihiatru sau neurolog);
 • CV - formular tip;
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației - pentru experții contabili (diplomă licență legalizată sau adeverință licență legalizată) / copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă, recunoscută de Ministerul Educației - pentru contabilii autorizați (diplomă bacalaureat legalizată);
 • certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
 • trei fotografii tip buletin;
 • copie act identitate BI/CI (în cazul în care numele de pe diploma de studii diferă de numele din BI/CI și numele anterior nu apare nici la “Alte nume” în cazier, se solicită copie certificat de căsatorie sau sentință de divorț - după caz);
 • copie chitanță / OP - taxă de înscriere: 175 de euro - experți contabili / 125 de euro - contabili autorizați, în lei la cursul Băncii Naţionale a României.

contabil2_400

Actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar cu șină, și depuse la filiala CECCAR în raza căreia solicitantul îşi are domiciliul. Conform CECCAR Bihor, dosarele pot să fie depuse pe toată durata anului, dar nu mai târziu de data de 9 septembrie.

Disciplinele examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, după caz, sunt:

 • pentru admiterea la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil: contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, audit, expertiză contabilă şi doctrina şi deontologia profesiei contabile - examenul va consta în susținerea a două probe scrise;
 • pentru admiterea la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat: contabilitate, fiscalitate şi drept.

Tematica şi bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidaţii se stabilesc de către CECCAR pentru fiecare disciplină menționată mai sus. Acestea vor fi afişate la sediul fiecărei filiale cu cel puţin 60 de zile înainte de fiecare sesiune de examen.

După susținerea examenului, sunt declarați admiși doar candidații care obțin cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplinăRezultatele se afişează în cel mult 20 de zile de la susţinerea examenului, iar eventualele contestații pot fi depuse la preşedintele comisiei de examinare în termen de 24 de ore la afișare.

Candidaţii declaraţi admişi de către comisiile de examinare vor primi în termen de 30 de zile certificatele de promovare a examenului. Totodată, în baza certificatului de promovare a examenului de admitere, candidatul poate să se înscrie în evidenţa filialei, să efectueze stagiul de trei ani şi să susţină examenul de aptitudini în vederea accesului la profesia de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat.

Un contabil autorizat poate să devină expert contabil numai cu un examen de diferență

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 65/1994, persoanele care au calitatea de contabil autorizat au acces la profesia de expert contabil doar prin susținerea unui examen de diferență la disciplinele Contabilitate, Expertiza contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile, Audit financiar şi Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor.

Singura condiție este ca acel contabil autorizat să fi absolvit studii economice superioare.

Examenele la cele patru discipline menționate mai sus se susțin în cadrul sesiunilor de examene organizate pentru admiterea la stagiu a experţilor contabili, se mai precizează în actul normativ.

De asemenea, prevederile în vigoare stabilesc că recunoașterea calității de expert contabil sau contabil autorizat persoanelor fizice străine membre ale unor organisme de acreditare recunoscute pe plan internaţional se obţine prin susţinerea unui interviu.

Care sunt atribuțiile unui expert contabil și ale unui contabil autorizat

Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 stabilește că un expert contabil poate să efectueze activităţile de audit financiar, consultanţă fiscală şi evaluare numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, după caz, şi înscrierea ca membru în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective.

Însă expertul contabil poate să execute, fără nicio limitare, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, următoarele activități:

 • să ţină sau să supravegheze contabilitatea şi să întocmească sau verifice şi semneze situaţiile financiare;
 • să acorde asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;
 • să efectueze analize economico-financiare şi evaluări patrimoniale;
 • să efectueză expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege;
 • să execute alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă şi informatică;
 • să îndeplinească, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale;
 • să acorde asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;
 • să efectueze pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.

În altă ordine de idei, spre deosebire de un expert contabil, un contabil autorizat poate să execute un număr mai mic de lucrări pentru persoanele fizice și juridice, și anume să ţină contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contract şi să pregătească lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare.

Cât costă să devii expert contabil

În ceea ce privește costurile pe care le implică procesul de intrare în profesia de expert contabil sau contabil autorizat, este bine să știți că tarifele sunt publice pe internet, pe site-ul CECCAR București. De acolo aflăm că taxa de înscriere la examenele de acces și aptitudini este de 175 de euro pentru experții contabili și de 125 de euro pentru contabilii autorizați. Pentru stagiari, tariful profesional este de 150 de euro pe an (având în vedere că stagiul de pregătire durează trei ani, suma totală se ridică la 450 de euro).

În continuare, specialistul se poate angaja la orice companie din domeniu sau își poate înființa propria afacere. Pentru a intra în Tabloul Corpului, trebuie plătită o taxă de 40 de euro pentru experții contabili, 20 de euro pentru contabilii autorizați, 5 euro pentru cenzori, 150 de euro pentru societățile de expertiză, respectiv 125 de euro pentru societățile de contabilitate.

Totodată, pentru a-și putea practica activitatea, un expert contabil activ va trebui să achite în fiecare an o cotizație fixă de 700 de lei, în timp ce un expert contabil care va profesa prin intermediul unei societăți membre CECCAR va plăti doar 500 de lei/an. Un contabil autorizat activ va trebui să plătească o cotizație fixă în valoare de 570 de lei/an. În ceea ce privește o firmă de expertiză și/sau de contabilitate, cotizația fixă se ridică la valoarea de 800 de lei.

Nu trebuie ignorată nici cotizația variabilă de 1,2% din totalul serviciilor profesionale prestate clienților în anul anterior.

sursa: sursa: avocatnet.ro